STATUTUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A METEOROLOGILOR AERONAUTICI

-EXTRAS-

Cap.I. – REGLEMENTĂRI GENERALE

Art. 1 DENUMIRE

1.1. Denumirea asociaţiei este ,, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A METEOROLOGILOR AERONAUTICI”.

Art.2 PERSONALITATE JURIDICĂ

  1. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A METEOROLOGILOR AERONAUTICI este o persoană juridică română de drept privat, profesională, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu distinct şi indivizibil, constituită în temeiul O.G.26/31.01.2000, privind înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobată prin Legea nr. 246 din 18.07.2005 .

Art.3 SEDIU

  1. Sediul ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A METEOROLOGILOR AERONAUTICI se află în mun.Mangalia, str.Matei Basarab, nr 37A, jud. Constanţa;

  2. Sediul se poate schimba cu acordul Adunării Generale şi prin îndeplinirea procedurilor legale;

  3. Asociaţia poate constitui filiale sau sucursale în orice localitate din ţară sau străinătate în conformitate cu art.13 şi art.21 alin.2 din O.G.26/2006 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr 246/2005. Asociaţia se poate afilia, pentru realizarea scopurilor sale, la asociaţii şi federaţii din ţară şi străinătate.

 Art.4 DURATA DE FUNCŢIONARE

  1. Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând de la data înregistrării la instanţa judecătorească competentă.


Cap.II – SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI


Art. 5 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

  1. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A METEOROLOGILOR AERONAUTICI îşi propune să promoveze interesele profesionale ale Meteorologilor Aeronautici din Romania şi să desfaşoare activitaţi ce completează cadrul instructiv educativ instituţionalizat al studierii fenomenelor meteorologice atmosferice pentru activităţile aeronautice.

  2. Asociaţia urmăreşte să contribuie la promovarea şi eficientizarea activităţii meteorologiei aeronautice operaţionale, la creşterea prestigiului său prin consolidarea schimburilor de informaţii şi experienţă cu institute ştiinţifice private şi de stat, cu organizaţii profesionale în domenii similare, din ţară şi din străinătate, să colaboreze cu structurile meteorologice de profil aeronautic şi hidrologic, pe baza acordurilor şi protocoalelor de colaborare, inclusiv cu Autoritatea Aeronautică Militară Naţională (AAMN), Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) şi Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

  3. Asociaţia urmăreşte să contribuie la promovarea ideilor europene şi universale în societatea românească, să iniţieze şi să consolideze schimburile cultural-ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

  4. Asociaţia dezvoltă relaţii de cooperare cu organizaţii non-guvernamentale locale, naţionale şi internaţionale care împărtăşesc aceleaşi scopuri şi principii.

Art. 6 OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

  1. Obiectivele pe care şi le propune asociaţia în vederea realizării scopului sunt:

-participarea activă la eforturile de afirmare şi creştere a prestigiului meteorologului aeronautic;

-consolidarea unui parteneriat cu structurile care vizează interesele profesionale şi ştiinţifice ale meteorologilor aeronautici;

-realizarea de activităţi şi proiecte pentru asigurarea unui climat în care să primeze competenţa şi calitatea actului profesional meteorologic;

-facilităţi de informare;

-promovarea colaborării cu alte asociaţii de profil din ţară precum şi cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;

-conceperea, iniţierea şi participarea la proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică, la elaborarea de programe împreună cu alte organizaţii cu interese similare;

-organizarea, nemijlocită sau prin organizaţiile locale, de manifestări profesionale, ştiinţifice, culturale la nivel local, naţional sau internaţional;

-editarea, susţinerea şi finanţarea de publicaţii a asociaţiei cu rol de promovare a intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ şi juridic ale cadrelor meteorologilor aeronautici;

-informarea permanentă a membrilor asupra legislaţiei ce reglementează toate aspectele actului profesional meteorologic;

-promovarea unor standarde şi principii ale eticii şi moralei profesionale.

Art.7 MIJLOACE DE REALIZARE A SCOPULUI ŞI A OBIECTIVELOR

7.1. Mijloacele prin care Asociaţia Naţională a Meteorologilor Aeronautici urmăreşte atingerea scopurilor şi a obiectivelor sale sunt:

 1. –iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ şi juridic ale meteorologilor aeronautici;

 2. –organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări precum şi orice alte forme de manifestări;

(3)- conferinţe, declaraţii şi briefinguri de presă;

 1. –organizarea de schimburi de experienţă, strategii de pregătire şi formare, în ţară şi străinătate;

 2. –editarea de publicaţii proprii sau în cooperare şi colaborarea cu alte organizaţii din ţară sau străinătate;

(6)- alte forme şi mijloace stabilite de organele de conducere ale asociaţiei;

(7)-promovarea, sprijinirea, ocrotirea şi apărarea imaginii şi intereselor legitime ale membrilor asociaţiei;

(8)-programe de stimulare a performanţelor profesionale -premierea membrilor asociaţiei cu performanţe deosebite;

 1. –colaborare/parteneriate cu instituţiile şi cu asociaţiile similare sau de alt profil din ţară şi străinătate;

 2. –implicarea în elaborarea soluţiilor pentru probleme specifice ce vor fi puse la dispoziţia celor cu atribuţii în problematică, considerate, atât la cererea acestora cât şi din proprie iniţiativă, precum şi urmărirea promovării membrilor săi în organisme de conducere în domeniul educaţional sau social;

 3. –negocieri cu autorităţi ale căror atribuţii intersectează interesele membrilor asociaţiei; (12)-participarea la proiecte, programe interne şi internaţionale,

(13)-iniţierea de propuneri de acte/modificări de acte normative de specialitate, referitoarea la exercitarea profesiei de meteorolog aeronautic;

(14)–alte activităţi de interes pentru membrii asociaţiei.


Cap.III – PATRIMONIUL ŞI CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI


Art.8-PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

  1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei în valoare de 900 lei, este constituit din aportul în numerar al membrilor fondatori, subscris la data constituirii asociaţiei.

  2. Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a asociaţiei, iar bunurile acesteia(bunuri imobile, bunuri mobile constând în mijloace fizice altele decât bunurile imobile, obiecte de inventar şi mijloace circulante) sunt proprietate privată indivizibilă.

  3. Pe lângă patrimoniul propriu, asociaţia poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

  4. Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare şi ale prezentului Statut .

  5. Patrimoniul asociaţiei nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.6.

  6. Bunurile asociaţiei provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

  7. Administrarea patrimoniului asociaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către Consiliul Director.

  8. VENITURILE asociaţiei provin din:

   • patrimoniul iniţial;

   • taxa de înscriere, cotizaţiile anuale, a căror cuantum se va stabili de Adunarea Generală şi alte contribuţii ale membrilor;

   • donaţii, sponsorizări, legate;

   • resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

   • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

   • venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii

   • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

   • accesarea de fonduri europene nerambursabile conform legilor în vigoare;

   • organizarea de conferinţe, simpozioane, ateliere şi alte manifestări specifice, în nume propriu sau în colaborare cu alte organizaţii;

   • alte surse legale.

   1. Asociația poate înființa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc in aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.
   2. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legatură strânsă cu scopul principal al ei.

  9. CHELTUIELILE cuprind:

   - cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

   -cheltuieli tehnico-administrative;

   -achiziţionarea de echipamente şi materiale de birotică;

   -achiziţionarea de materiale documentare, programe de calculator;

   -cotizaţii la Organizaţii Naţionale şi Internaţionale;

   -facilităţi oferite membrilor legate de desfăşurarea diferitelor activităţi ale asociaţiei;

   -organizarea de conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni,etc;

   -diferite ajutoare acordate membrilor în situaţii deosebite;

   • indemnizaţii, prime şi premii;

   • chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

   • burse, cazare, masă, transport;

    -angajarea prin contracte pe termen limitat de jurişti, avocaţi, contabili, experţi, colaboratori externi, etc;

   • alte cheltuieli.

  10. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul asociaţiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.


Cap. IV – MEMBRI ASOCIAŢIEI


Art.9 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Asociația are în compunere următoarele categorii de membri: - membri asociați, membri colaboratori, membri simpatizanți și membri de onoare;

  1. Membri asociaţi: sunt meteorologii aeronautici, atât membrii în activitate cât şi cei care nu mai desfăşoară activităţi operative, care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire către Consiliul Director, care este abilitat să se pronunţe asupra admiterii în asociaţie ca membri. Aceştia, îşi însuşesc principiile prezentului statut, plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia şi se obligă ca prin activitatea sa să promoveze scopurile asociaţiei.

  1. Membri colaboratori – sunt meteorologii, alții decât meteorologii aeronautici, care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire către Consiliul Director, care este abilitat să se pronunţe asupra admiterii în asociația ca membri. Aceștia, îşi însuşesc principiile prezentului statut, își plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia şi se obligă ca prin activitatea sa să promoveze scopurile asociaţiei.

  2. Membri simpatizanți - sunt aceia care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire către Consiliul Director, în urma unei cereri motivate în acest sens. Aceștia, îşi însuşesc principiile prezentului statut, își plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia şi se obligă ca prin activitatea sa să promoveze scopurile asociaţiei.

  3. Membri de onoare – care dobândesc această calitate la propunerea oricărui membru din Consiliul Director, în urma unor servicii deosebite aduse meteorologiei aeronautice și/sau asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art.10 DREPTURILE MEMBRILOR

  1. Membri asociați au următoarele drepturi:

   • să aleagă şi să fie aleşi la orice nivel în structurile asociaţiei;

   • să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a Asociaţilor;

   • să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către asociaţie;

    -să-şi exprime punctul de vedere în orice situaţie respectând statutul asociaţiei;

   • să se retragă liber din asociaţie;

    -să aibă acces liber la baza de date a asociaţiei;

    -să sesizeze asociaţia cu orice propunere menită să apere interesele membrilor săi şi să îmbunătăţească activitatea acesteia;

   • să beneficieze de celelalte avantaje oferite de asociaţie membrilor săi.

10.2 Membrii colaboratori și simpatizanți au următoarele drepturi:

Art.11- OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

  1. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

   • să respecte Statutul, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director;

   • să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

   • să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;

   • să nu aducă daune materiale sau morale asociaţiei sau membrilor săi şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;

   • să contribuie la baza de date a asociaţiei;

   • să notifice orice modificări privind datele personale.

Art.12 – SANCŢIONAREA MEMBRILOR

  1. Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor asociaţiei sunt:

   • avertisment;

   • suspendare;

   • excludere.

  2. Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului .

  3. Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

   • Consiliul Director - în cazul avertismentului şi suspendării;

   • Adunarea Generală - în cazul excluderii.

Art.13 ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

  1. Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele situaţii:

   • retragere;

   • excludere;

    -dizolvarea asociaţiei.

   • deces.

  2. Cererea de renunţare la calitatea de membru se face în scris, la sediul asociaţiei sau prin corespondenţă electronică şi intră în vigoare de la începutul lunii următoare înregistrării.

  3. Excluderea se aplică în următoarele situaţii:

   -refuzul la plata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv;

   -implicarea în acţiuni contrare scopului şi obiectivelor asociaţiei sau care afectează prestigiul acesteia;

   -nerespectarea prevederilor prezentului statut.

  4. Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru al asociaţiei.

  5. Relaţiile asociaţiei cu membrii sunt supuse următoarelor principii:

   • asociaţia nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii;

   • membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului şi obiectivelor.


Cap. V – ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI. ATRIBUŢIILE LOR


Art.14-ORGANELE ASOCIAŢIEI

  1. Organele asociaţiei sunt:

-Adunarea Generală;

-Consiliul Director;

-Comisia de Cenzori.

Art.15 ADUNAREA GENERALĂ

  1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Naţionale a Meteorologilor Aeronautici.

  2. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor asociaţiei.

  3. La sesiunile Adunării Generale pot asista şi alte persoane, cu acceptul Adunării Generale.

  4. Toţi membrii au drept de vot egal în Adunarea Generală.

  5. Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.

  6. Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru. Sesiunea extraordinară se convoacă de câte ori este necesar, de către preşedinte sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.

  7. Adunarea Generală se convoacă de către Preşedintele consiliului director, prin invitaţie scrisă sau prin corespondenţă electronică trimisă tuturor membrilor, cu minimum 15 de zile înainte pentru şedinţele ordinare, iar pentru cele extraordinare cu cel puţin 7 zile, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi.

  8. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi minimum 1/2 + 1 dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 21 de zile, cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

  9. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenţi). Excepţie fac hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului şi a actului constitutiv, excluderea unor membri, precum şi cele privind modificarea scopului, fuziunea, divizarea sau dizolvarea asociaţiei, ce necesită majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi plus absenţi.

  10. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.

  11. Nu pot participa la vot cei care în acea chestiune sunt interesaţi personal sau prin soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv sau sunt în alt fel în conflict de interese, conform legii.

  12. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la şedinţă sau au votat contra. Aceştia le pot ataca în instanţă, în condiţiile legii, dacă le consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării lor la cunoştinţă.

  13. Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.

  14. Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele atribuţii:

   • Modifică actul constitutiv şi statutul asociaţiei;

   • Alege şi demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia şi Comisia de Cenzori ai asociaţiei;

   • Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;

   • Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

   • Verifică activitatea Consiliului Director şi cea a Comisiei de Cenzori, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate inadecvate şi decide descărcarea lor;

   • Aplică sancţiunea de excludere;

   • Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale şi instituie şi modifică alte contribuţii, după necesităţi;

   • Soluţionează în ultimă instanţă litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director sau dintre Consiliul Director şi Comisia de Cenzori sau dintre membri şi Consiliul Director;

   • Stabileşte şi modifică strategia, bugetul şi programul de activitate ale asociaţiei;

   • Hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea asociaţiei şi măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;

   • Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director sau altor organe;

-orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art.16 CONSILIUL DIRECTOR

  1. Consiliul Director al Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani, şi se compune din 9 persoane:

   • preşedinte;

   • 7(şapte) vicepreşedinţi;

   • secretar general;

  2. Membrii Consiliului Director trebuie să fie membri ai Asociaţiei şi vor activa în această calitate în relaţie cu asociaţia ca voluntari, aplicându-se, prin asemănare, regulile contractului de mandat cu titlu gratuit, iar în caz de acte sau fapte ilicite adoptate sau comise cu ocazia exercitării funcţiei, răspunderea este personală şi solidară atât faţă de terţi cât şi faţă de asociaţie.

  3. Din Consiliul Director este exclus oricare din membrii săi care absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive.În cazul excluderii unui membru, Consiliul poate alege un altul, care va fi validat la prima Adunare Generală.

  4. Atribuţiile Consiliului Director:

   -Convoacă Adunarea Generală;

   -Propune ordinea de zi a şedinţelor;

   -Conduce asociaţia între şedinţele adunării generale;

   -Aprobă primirea de noi membri in asociaţie;

   -Aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;

   -Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;

   -Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;

   -Decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace fixe;

   -Stabileşte plafonul până la care se pot ordonanţa cheltuieli şi aprobă operaţiile patrimoniale ce depăşesc acest plafon;

   -Stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii asociaţiei;

   -Decide asupra afilierii şi retragerii asociaţiei din alte structuri;

   -Ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei asociaţiei şi a convenţiilor şi contractelor la care asociaţia este parte.

  5. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de câte ori este necesar, minimum o dată pe trimestru.

  6. Consiliul Director se convoacă de către preşedinte.

  7. Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 2 dintre membrii săi.

  8. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi, în caz de balotaj prevalând votul preşedintelui.

  9. Hotărârile Consiliului Director se numerotează şi consemnează scris. Dispoziţiile Art.15.alin.11 şi12 se aplică în mod corespunzător.

  10. Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director, preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii specifice:

   • convoacă Consiliul Director

   • conduce şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director;

   • contrasemnează documentele importante;

    -coordonează activităţile asociaţiei;

    -încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

    -are drept de semnătură, ştampilă şi declaraţii în numele asociaţiei;

    -în exercitarea funcţiei sale, preşedintele emite hotărâri.

  11. Preşedintele asociaţiei este organul executiv şi reprezentativ, este ales pe o perioadă de 4 ani de Consiliul Director, cu posibilitatea de realegere şi asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi a deciziilor Consiliului Director.

  12. Vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a asociaţilor şi, pe lângă atribuţiile obişnuite ca membrii ai Consiliului Director, au următoarele atribuţii:

   -sprijină preşedintele în exercitarea funcţiei sale;

   -în lipsa preşedintelui, unul dintre vicepreşedinţi preia atribuţiile acestuia, având drept de semnătură, reprezentare şi ştampilă. Înainte de a prelua această sarcină, acesta va fi mandatat în scris de către preşedinte, pentru acest lucru.

  13. Secretarul general al asociaţiei este ales de către Adunarea Generală şi, pe lângă atribuţiile obişnuite ca membru al Consiliului Director, are următoarele atribuţii:

-în exercitarea funcţiei sale emite decizii;

-coordonează şi conduce proiectele executive propuse de Consiliul Director şi are dreptul de a trage la răspundere membrii numiţi de acesta;

-trebuie să îşi dea acordul la toate proiectele cu privire la asociaţie;

-răspunde de întocmirea şi valabilitatea proceselor verbale;

-veghează la legalitatea întrunirii şedinţelor tuturor organelor decizionale ale asociaţiei;

-ţine evidenţa datelor de contact ale membrilor şi a tuturor documentelor primite sau transmise de către asociaţie;

-îndeplineşte oricare din atribuţiile conferite de Adunarea generală sau Consiliul Director.

Art.17 – COMISIA DE CENZORI

  1. Comisia de cenzori este desemnată de către Adunarea Generală a asociaţilor pe o perioadă de patru ani şi este organul prin care se asigură controlul financiar intern al Asociaţiei.

  2. Comisia de cenzori este constituită din trei membri, având în compunerea ei: un preşedinte al comisiei , un contabil autorizat sau un expert contabil şi un membru.

  3. Atribuţiile Comisiei de cenzori:

   • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

    -întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;

    -poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

   • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală.

  4. În exercitarea atribuţiilor sale, comisia este independentă de Consiliul Director şi răspunde numai în faţa Adunării Generale a asociaţiei.

  5. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

  6. Membrii Consiliului Director şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de cenzori.


Cap. VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI


Art.18 – Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se fac în cazurile şi cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din capitolul IX al O.G. 26/2000 şi a celorlalte dispoziţii legale aplicabile.

Art.19 – Asociaţia îşi pierde calitatea de persoană juridică prin dizolvare, astfel:

-de drept;

-prin hotărâre judecătorească;

-prin hotărârea Adunării Generale.

Art.20 – În cazul dizolvării, bunurile asociaţiei pot fi donate unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat conform hotărârii Adunării Generale.

Art.21 - Lichidarea asociaţiei se efectuează de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea Generală sub supravegherea cenzorului.


Cap. VII-DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


Art.22 –Modificările sau completările actului constitutiv sau a prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale prin votul a cel puţin 2/3 din membrii asociaţiei. Modificările se înscriu în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei. Demersurile în acest sens se fac de către preşedinte sau în lipsa acestuia de către vicepreşedinte sau altă persoană împuternicită de Adunarea Generală.

Art.23 – Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii Asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.24- Regulamentul de organizare şi funcţionare face parte integrantă din prezentul statut. 

Art.25- Pentru orice problemă juridică, contracte, conflicte de interese, etc, asociaţia va angaja firme sau experţi specializaţi în consultanţă juridică, ca şi pentru susţinerea şi apărarea membrilor săi.

Art.26.- Încetarea existenţei asociaţiei se poate face numai dacă Adunarea Generală hotărăşte aceasta cu o majoritate de 2/3 din numărul total de membrii înscrişi şi cotizanţi.

Art.27 – Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile O.G. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.